Call Now Button
Математичка логика, скупови, релације и функције

Математичка логика


Исказ или суд је афирмативна (потврдна) реченица која има смисла и која је или тачна или нетачна. $\top \top$

Исказе означавамо словима $p$, $q$, $r$ ...

Тачном исказу се придружује истинитосна $ \top $ вредност (те), а нетачном истинитосна вредност $ \bot $ (не-те).

 

Основне логичке операције

операцијасимболнови исказ
конјункција (и)$ \wedge $$p \wedge q$  ($p$ и $q$)
дисјункција (или)$ \vee $$p \vee q$  ($p$ или $q$) 
импликација (ако ... онда)$ \Rightarrow $$p \Rightarrow q$  (ако $p$ онда $q$)
еквиваленција(ако и само ако)$ \Leftrightarrow $$p \Leftrightarrow q$  ($p$ ако и само ако $q$)
негација (не)$\neg $$\neg p$ (не $p$)
дисјункција (или – или)$\underline  \vee  $$p \underline  \vee  q$  ($p$ или $q$, али не оба)

 

Таблице истинитости

$p$$q$$p \wedge q$$p \vee  q$$p \Rightarrow  q$$p \Leftrightarrow q$$p \underline  \vee  q$
$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$$\top$$ \bot $
$\top$$ \bot $$ \bot $$\top$$ \bot $$ \bot $$\top$
$ \bot $$ \top $$\top$$\top$$\top$$ \bot $$\top$
$ \bot $$ \bot $$ \bot $$ \bot $$\top$$\top$$ \bot $

 

$p$$\neg p$
$\top$$ \bot $
$ \bot $$\top$

 

Исказне формуле

Исказне формуле су

 1. Исказна слова $p$, $q$, $r$... 
 2. Ако су $A$ и $B$ исказне формуле, онда су и $A \vee B$, $A \wedge B$, $A \Rightarrow B$, $A \Leftrightarrow B$, $\neg A$ исказне формуле.
 3. Исказне формуле се могу добити само помоћу коначног броја примена 1 и 2.

За образовање сложених исказа, поред логичних операција, користе се и заграде, којима се истиче приоритет операције.

 

Таутологије

Исказне формуле које имају истинитосну вредност $\top$ за ма које вредности исказних слова зову се таутологије.

Таутологијама се називају особине логичких операција и логички закони.

 

Важније особине логичких операција

 1. Комутативност конјункције, дисјункције и еквиваленције
  $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge  p$, 
  $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$,
  $(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow p)$
 2. Асоцијативност конјункције, дисјункције и еквиваленције
  $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \vee r)$,
  $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$,
  $(p \Leftrightarrow q) \vee r \Leftrightarrow p \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow r)$.
 3. Идемпотентност конјункције, дисјункције
  $p \wedge p \Leftrightarrow p$,
  $p \vee p \Leftrightarrow p$.
 4. Дистрибутивност конјукције према динсјункцији и обрнуто
  $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$,
  $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.
 5. Апосорптивност конјукције према динсјункцији и обрнуто
  $p \wedge (q \vee q) \Leftrightarrow p$,
  $p \vee (q \wedge q) \Leftrightarrow p$.
 6. Инволутивност негације
  $\neg (\neg p) \Leftrightarrow p$.
 7. Неутрални елемент за конјункцију и дин
   
Call Now Button