Call Now Button
Аналитичка геометрија у равни

Услов колинеарности три тачке


Три тачке ${M_1}\left( {{x_1},{y_1}} \right)$, ${M_2}\left( {{x_2}{y_2}} \right)$ и ${M_3}\left( {{x_3},{y_3}} \right)$ леже на истој прави ако и само ако је: $$\left| {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1}}&{{y_1}}&1\\ {{x_2}}&{{y_2}}&1\\ {{x_3}}&{{y_3}}&1 \end{array}} \right| = 0$$
Call Now Button