Call Now Button
Диференцијални рачун

Непрекидно диференцијабилна функција


Функција $f$ је $n$-пута непрекидно диференцијабилна на интервалу $D$, ако је $n$ пута диференцијабилна у свакој тачки $x \in D$ и ${f^{\left( n \right)}}$ је непрекидна функција на $D$.

Да је функција $f$ $n$-пута непрекидно диференцијабилна на интервалу $D$, односно $\left[ {a,b} \right]$ обележава се $f \in {C^n}\left( D \right)$, односно $f \in {C^n}\left( {\left[ {a,b} \right]} \right)$.

 

Таблица извода елементарних функција

Таблица извода елементарних функција је дата под предтпоставком да изводи постоје.

Функцијаизводфункцијаизвод
 $c\left( {const} \right)$0 $\sin x$ $\cos x$
 ${x^n}$$n{x^{n - 1}},n \in \mathbb{N}$ $\cos x$ $ - \sin x$
 $\frac{1}{x}$$ - \frac{1}{{{x^2}}}$ ${\text{tg}}x$ $\frac{1}{{{{\cos }^2}x}} = {\sec ^2}x$
 $\frac{1}{{{x^n}}}$ $ - \frac{n}{{{x^{n + 1}}}}$ ${\text{ctg }}x$ $\frac{1}{{{{\sin }^2}x}} =  - \cos e{c^2}x$
 ${x^a}$ $a{x^{a - 1}},a \in \mathbb{R}$ $\sec {\text{ }}x$ $\frac{{\sin x}}{{{{\cos }^2}x}}$
 $\sqrt x $ $\frac{1}{{2\sqrt x }}$ $\cos ec{\text{ }}x$ $ - \frac{{\cos x}}{{{{\sin }^2}x}}$
 $\sqrt[n]{x}$ $\frac{1}{{n\sqrt[n]{{{x^{n - 1}}}}}}$ $\arcsin x$ $\frac{1}{{\sqrt {1 - {x^2}} }}$
 ${e^x}$ ${e^x}$ ${\text{arccos }}x$ $\frac{{ - 1}}{{\sqrt {1 - {x^2}} }}$
 ${a^x}$ ${a^x}\ln a$ ${\text{arctg }}x$ $\frac{1}{{1 + {x^2}}}$
 $In{\text{ }}x$ $\frac{1}{x}$ ${\text{arcctg }}x$ $\frac{{ - 1}}{{1 + {x^2}}}$
 ${\log _a}\left| x \right|$ $\frac{1}{{x\ln a}} = \frac{1}{x}{\log _a}e,$ ${\text{arcsec }}x$ $\frac{1}{{x\sqrt {{x^2} - 1} }}$
 $\log x$ $\frac{1}{x}\log e \approx \frac{{0.4343}}{x}$ ${\text{arccos }}x$ $\frac{{ - 1}}{{x\sqrt {{x^2} - 1} }}$
 $sh{\text{ }}x$ $ch{\text{ }}x$ $arcsh{\text{ }}x$ $\frac{1}{{\sqrt {1 + {x^2}} }}$
 $ch{\text{ }}x$ $sh{\text{ }}x$ $arcch{\text{ }}x$ $\frac{1}{{\sqrt {{x^2} - 1} }}$
 $th{\text{ }}x$ $\frac{1}{{c{h^2}x}}$ $arcth{\text{ }}x$ $\frac{1}{{1 - {x^2}}}$
 $cth{\text{ }}x$ $\frac{{ - 1}}{{s{h^2}x}}$ $arccth{\text{ }}x$ $\frac{{ - 1}}{{1 - {x^2}}}$

 

функција$n$-ти извод
${x^m}$$m\left( {m - 1} \right)\left( {m - 2} \right) \cdot  \cdot  \cdot \left( {m - n + 1} \right){x^{m - n}}$
за целе бројеве $n > m$, $n$-ти извод једнак је 0 
$In{\text{ }}x$${\left( { - 1} \right)^{n - 1}}\frac{{\left( {n - 1} \right)!}}{{{x^n}}}$
$I{n_a}{\text{ }}x$${\left( { - 1} \right)^{n - 1}}\frac{{\left( {n - 1} \right)!}}{{{x^n} \cdot In{\text{ }}a}}$
${e^{kx}}$${k^n}{e^{kx}}$
${a^x}$${\left( {In{\text{ }}a} \right)^n}{a^x}$
${a^{kx}}$${\left( {k{\text{ }}In{\text{ }}a} \right)^n}{a^{kx}}$
$\sin {\text{ }}x$$\sin \left( {x + \frac{{n\pi }}{2}} \right)$
$\cos {\text{ }}x$$\cos \left( {x + \frac{{n\pi }}{2}} \right)$
$\sin {\text{ }}kx$${k^n}\sin \left( {kx + \frac{{n\pi }}{2}} \right)$
$\cos {\text{ }}kx$${k^n}\cos \left( {kx + \frac{{n\pi }}{2}} \right)$
$sh{\text{ }}x$$sh{\text{ }}x$ за парно $n$, $ch{\text{ }}x$ за непарно $n$
$ch{\text{ }}x$$ch{\text{ }}x$ за парно $n$, $sh{\text{ }}x$ за непарно $n$

 

Особине диференцијабилних функција

 1. Функција диференцијабилних у тачки ${x_0}$, непрекидна је у тој тачки.
 2. Нека су функције $f$ и $g$ диференцијабилне у тачки ${x_0}$. Тада је функција $\alpha f + \beta g,{\text{ }}\alpha ,\beta  \in \mathbb{R}$, диференцијабина у истој тачки и важи правило за извод збира функција.

  $\left( {\alpha f + \beta g} \right)'{|_{x = {x_0}}} = \alpha f'\left( {{x_0}} \right) + \beta g'\left( {{x_0}} \right)$.

 3. Нека су функције $f$ и $g$ диференцијабилне у тачки ${x_0}$. Тада је функција $f \cdot g$ диференцијабилна у истој тачки и важи правило за извод производа функција

  ${\left. {\left( {f \cdot g} \right)`} \right|_{x = {x_0}}} = f`\left( {{x_0}} \right) \cdot g\left( {{x_0}} \right) + f\left( {{x_0}} \right) \cdot g`\left( {{x_0}} \right).$
   
 4. Нека су функције $f$ и $g$ диференцијабилне у тачки ${x_0}$ и $g\left( {{x_0}} \right) \ne 0$.
  Тада је функција $\frac{f}{g}$ диференцијабилна у истој тачки и важи правило за извод количника функција.

  ${\left. {{{\left( {\frac{f}{g}} \right)}^`}} \right|_{x = {x_0}}} = \frac{{f`\left( {{x_0}} \right) \cdot g\left( {{x_0}} \right) - f\left( {{x_0}} \right) \cdot g`\left( {{x_0}} \right)}}{{{{\left( {g\left( {{x_0}} \right)} \right)}^2}}}$

 

Call Now Button