Call Now Button
Реалне фукнције реалне променљиве

Инверзна функција


Инверзно пресликавање $f^{-1}$ обострано једнозначног пресликавања (бијекције) $f$, за које је $D\left( f \right) \subset \mathbb{R}$ и ${C_D}\left( f \right) \subset \mathbb{R}$, назива се инверзна функција функције $f$. 

На основу дефиниције следи

$D\left( f^{-1} \right) = {C_D}\left( f \right)$, ${{\text{C}}_D}\left( f^{-1} \right) = D\left( f \right)$,

$f\left( {f^{-1}\left( x \right)} \right) = x$, за $x \in D\left( f^{-1} \right)$, $f^{-1}\left( {f\left( x \right)} \right) = x$, за $x \in D\left( f \right)$.

Функционалана зависност $y = f\left( x \right)$ еквивалентна је функционалној зависности $x = f^{-1}\left( y \right)$.

Да би се за функцију $y = f\left( x \right)$ добила инверзна функција $f^{-1}$, потребно је решити једначину $y = f\left( x \right)$, а затим, у случају да се независна промењива и даље обележава са $x$, заменити промењивим $x$ и $y$ места.

После тога је график функције  $f^{-1}$ симетричан графику функције $f$ у односу на праву $y = x$.

Call Now Button