Call Now Button
Реалне фукнције реалне променљиве

Парност, непарност и периодичност функције


Функција $f$ је парна ако важи

$f\left( x \right) = f\left( { - x} \right)$, $x \in D\left( f \right)$,

a непарна ако је 

$f\left( x \right) =  - f\left( { - x} \right)$, $x \in D\left( f \right)$

График парне функције је осно симетричан у односу на осу $Oy$, а график непарне функције је централно симетричан у односу на координантни почетак.

Функција $f:D\left( f \right) \to \mathbb{R}$ је периодичан са периодом $\omega  \ne 0$ ако је 

$f\left( {x + \omega } \right) = f\left( x \right)$, $x \in D\left( f \right)$.

Најмање позитивно $\omega $ које задовољава дати услов назива се основни период.

Call Now Button