Call Now Button

Завршни испит – решени задаци по областима

Цели бројеви, разломци, децимални запис

Решени задаци из области целих бројева, разломака, децималног записа и апсолутне вредности. Анализа задатка са завршног испита. Снимак предавања.

Једначине са једном непознатом

Решени задаци из збирке за завршни испит. Снимак предавања.

Линеарне неједначине – решени задаци

Решени задаци из збирке за завршни испит. Снимак предавања.

Системи линеарних једначина

Решавање система једначина. Метода супротних коефицијената. Метода смене. Графичка метода. Текстуални задаци. Снимак предавања.

Линеарна функција

Решени задаци из збирке за завршни испит. Снимак предавања.

Пропорционалност

Директна и обрнута пропорционалност. Пропорције. Решени задаци. Снимак предавања.

Процентни рачун

Решени задаци из збирке за завршни испит. Снимак предавања.

Степеновање и квадратни корен

Решени задаци. Анализа завршног испита. Снимак предавања.

Полиноми

Операције са полиномима. Решени задаци. Припрема за завршни испит. Снимак предавања.

Праве и углови

Решени задаци из збирке за завршни испит. Снимак предавања.

Троугао, Питагорина теорема

Подела и особине троуглова. Питагорина теорема. Примена Питагорине теореме. Решени задаци. Снимак предавања.

Четвороугао, многоугао

Решени задаци. Снимак предавања.

Круг

Кружница, круг, централни и периферијски угао. Кружница и правилни многоуглови. Решени задаци. Снимак предавања.

Призма, пирамида

Решени задаци. Снимак предавања.

Ваљак, купа, лопта

Решени задаци. Снимак предавања.

Мерење

Мерне јединице за дужину, површину и запремину. Решени задаци. Снимак предавања.

Call Now Button