Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Линеарна функција


Задаци


   

Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Дате су функције у имплицитном облику:

$а)2x - 2y + 4 = 0$

$b)3x - y - 4 = 0$

$c)5x - 2y - 3 = 0$

$d)14x + 7y - 21 = 0$

$e)\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y + 1 = 0.$

Написати ове функције у експлицитном облику, а затим нацртати њихове графике.

Пр.2) Дата је функција $x + 2y - 4 = 0$.

а) Представити функцију у експлицитном облику:

б) Одреди пресеке графика функције са координатним осама.

в) Нацртати график функције.

Пр.3) Одреди линеарну функцију $y = kx + n$ чији график садржи тачку А(-1;-5) и паралелан је графику функције $y = 2x + 10$.

Пр.4) Који од нацртаних графика представља график функције $y = 2x + 1$?

333

334

335

 

 

Пр. 5) Која једначина одговара нацртаном графику?

336

Пр.6) Која од наведених једначина одговара графику?

а) $y = x$

б) $y =  - x$

в) $y = x + 2$

г) $y = x - 2$

д) $y =  - x - 2$

ђ) $y =  - x + 2$

337

 

Пр.7) Одреди линеарну функцију чији график садржи тачке А(-3;1) и В(1;2). Прикажи паступак.

Пр.8) Дејена држе врх оловке у координатном почетку (тачка О). Затим се креће 8 мерних јединица удесно и 6 мерних јединица вертикално нагоре и тако долази у тачку А. Одреди координате тај тачке користиће координатни систем.


Call Now Button