Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Процентни рачун


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1)   У 11 литара воде растворено је 1,5 килограма соли. Колико

            порцената соли садржи добијени раствор?

Пр.2)   На крају школске године у једном одељењу било је 12 одличних, 

            9 врло добрих, 8 добрих, 6 довољних и једна недовољна оцена

            из математике. Израчунати у процентима (са две децимале)

            број појединих оцена.

Пр.3)   На крају школске године 40% ученика једне школе је завршило

           разред са одличним успехом, а од њих 25%, односно 82 ученика

           имају просечну оцену 5,00. Колико ученика има у тој школи?

Пр.4)   Цена једног производа је са 90 динара повећана на 153 динара.

            Колико је повећање у процемтима?

Пр.5)   Цена једног производа повећана је са 96 динара на 120 дианара.

            За колико процената је повећана цена?

Пр.6)   После снижења цене за 12% цена једне кошуље је 154 динара.

            Колика је цена била пре тог снижења?

Пр.7)   Од продаје робе  за 26 070 динара продавница заради 2 370

            динара. Колика је зарада у процетима?

Пр.8)   После поскупљења за 15% цена једног комплета књига је 2 300

            динара.Колика је цена била пре тог поскупљења?

Пр.9)   Ако једно предузеће заради 8% добити на продату робу,

           израчунати колико ће зарадити на роби чија је цена:

           а) 50 донара; б) 800 динара.

Пр.10) Продаја угља на једном стоваришту повећана је за 30% и

            износи 16 640t. За колико тона је повећана продаја?

Пр.11) Цена јеног производа је 64 динара. После поскупљења за

            20% дошло је до појефтињења за 20%. Колика је нова цена

            тог производа?

Пр.12) Цена летовања за четворочлану породицу износи 80 000 динара.

            Ако се уплати до 1. марта цена летовања се умањује за 10%, а

            ако се уолати до 1. априла цена се умањује за 4%. Породица

            Тишић је уплатила летовање 25. фебруара, а породица Мачкић

            15. марта. Колико је динара породица Мачкић више уплатила

            од породице Тишић?

            Прикажи поступак.

          


Call Now Button