Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Призма, пирамида


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Израчунај површину правилне четворостране призме основне ивице 5 cm и запремине 250 cm3 .

Пр.2) Израчунај површину и запремину правилне тростране једнакоивичне призме ако је површина њеног омотача 108 cm2 .

Пр.3) Површина омотача правилне шестостране призме је 48 cm2 , а висина призме једнака је двострукој основној ивици. Израчунај површину и запремину призме.

Пр.4) Одреди површину и запремину праве призме чија је основа једнакокраки трапез са основицама 11 cm и 3 cm и краком 5 cm. Висина призме је 10 cm.

Пр.5) Површина већег дијагоналног пресека правилне шестостране призме је 42 cm2 , а висина призме једнака је 7 cm. Израчунај површину и запремину призме.

Пр.6) Запремина правилне четворостране пирамиде је 48 cm3 . Ако је основна ивица $a = 6cm$ одреди:

  1. висину $H$,
  2. апотему,
  3. површину пирамиде.

Пр.7) Израчунај запремину правилне тростране пирамиде ако је површина њене основе $36\sqrt 3 c{m^2}$, а површина омотача 72 cm2 .

Пр.8) Израчунај површину и запремину правилне шестостране пирамиде ако је површина основе $72\sqrt 3 c{m^2}$ а висина пирамиде 8 cm.


Call Now Button