Call Now Button
Завршни испит - решени задаци по областима

Четвороугао, многоугао


Задаци


Текст задатака објашњених у видео предавању.

Пр.1) Који многоугао има број свих дијагонала:

 1.  два;
 2.  три;
 3.  пет;
 4.  осам пута

већи од броја дијагонала повучених из једног темена?

Пр.2) Ако је укупан број свих дијагонала многоугла

 1. 9
 2. 20
 3. 35
 4. 54
 5. 77

колико тај многоугао има страница?

Пр.3) Да ли постоји многоугау код кога је укупан број дијагонала:

 1. 18;
 2. 35;
 3. 170;
 4. 252;
 5. 405?

Пр.4) Који многоугао има

 1. 5 пута
 2. 8 пута
 3. 10 пута
 4. 15пута

више дијагонала њего страница?

Пр.5) Из једног темена многоугла може се конструисати 15 дијагонала.

 1. Колико страница има тај многаугао?
 2. Израчунати збир унутрашњих углова тог многоугла.

Пр.6) Израчунај површине шрафираних фигура на слици.

349

Пр.7) Израчунај дијагоналу правоугаоника ако је $P=108cm^{2}$, $a=9cm$.

Пр.8) Израчунати обим и површину ромба ако је $h = 2\sqrt 2 cm$, угао $α=45°$.

Пр.9) Израчунати обим и површину једнакокрак трапеза ако је Одреди површину, $c=13cm$, $h=12cm$.

Пр.10) Код правоуглог трапеза $ABCD$ је $\left| {AD} \right| = \left| {DC} \right| = 4cm$ и $\left| {BC} \right| = 5cm$. Израчунај површину троугла $ABC$.

Пр.11) Обим квадрата је $20cm$. Израчунај дужину његове дијагонале.

Пр.12) Одреди површину ромба ако је страница ромба $15cm$ и једна дијагонала $24cm$.

Пр.13) Одреди обим и површину једнакокрак трапеза ако је основица $a=40cm$, висина $h = 24 cm$ и крак $с = 26 cm$.

Пр.14) Израчунати обим и површину трапеза приказаног на слици.

350


Call Now Button