Call Now Button

Осми разред основне школе

Сличност троуглова

Понављање градива седмог разреда. Када су два троугла слична.

Талесова теорема 1

Талесова теорема и њена примена. Решени задаци.

Талесова теорема 2

Талесова теорема и њена примена. Решени задаци.

Примена сличности на правоугли троугао

Примена сличности на правоугли троугао. Решени задаци.

Сличност троуглова – понављање

Сличност троуглова. Понављање градива, решени задаци.

Међусобни положај тачке и праве, тачке и равни, одређеност праве

Међусобни положај тачке и праве, тачке и равни, одређеност праве. Дефиниције и решени задаци.

Међусобни положај две праве у простору

Међусобни положај две праве у простору. Дефиниције и решени задаци.

Одређеност равни, међусобни положај праве и равни

Одређеност равни, међусобни положај праве и равни. Дефиниције и решени задаци.

Пребројавање геометријских елемената

Пребројавање геометријских елемената. Решени задаци.

Растојање тачке од равни, међусоби положај две равни, диедар

Растојање тачке од равни, међусоби положај две равни, диедар. Дефиниције и једноставни примери.

Диедар

Диедар. Решени задаци.

Призма, појам, елементи, врсте

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Пресеци призме, мрежа призме

Дефиниције, примери, решени задаци.

Површина призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Површина четворостране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Површина тростране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Површина шестостране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Површина призме – понављање градива

Решени задаци, припрема за контролни задатак.

Запремина призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Запремина тростране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Запремина шестостране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Запремина призме – понављање градива

Решени задаци, припрема за контролни задатак.

Решавање линеарних неједначина са једном непознатом 4

Линеарне неједначине које у себи садрже квадрат бинома, заједничко решење две неједначине.

Решавање линеарних неједначина са једном непознатом 5

Линеарне неједначине код којих се појављује апсолутна вредност.

Пирамида – пресеци мрежа

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Површина пирамиде

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Call Now Button