Дефиниције

Математичка логика, скупови, релације и функције

Низови, математичка индукција и комбинаторика