Call Now Button

Први разред средње школе

Таутологије – теорија и пример 1

Видео лекција школе Рајак посвећена таутологијама. Садржи теоријску основу и једноставан пример.

Таутологије – пример 2

Видео лекција школе Рајак посвећена таутологијама. Садржи сложенији пример.

Таутологије – пример 3

Видео лекција у којој је објашњен сложенији задатак из ове области који се решава свођењем на контрадикцију.

Скупови – теорија

Видео лекција која садржи објашњење појмова и операција везаних за скупове.

Скупови – пример 1

Доказивање једноставнија скуповне једнакости.

Скупови – пример 2

Доказивање сложеније скуповне једнакости

Функције – теорија и пример 1

Објашњење појмова и једноставан пример композиције пресликавања.

Функције – пример 2

Композиција пресликавања - сложенији пример

Функције – пример 3

Видео лекција школе Рајак посвећена пропорционалности.

Реални бројеви 1

Скуп природних бројева, скуп целих бројева, скуп рационалних бројева, скуп ирационалних бројева, скуп реалних бројева.

Реални бројеви 2

Дељивост у скупу реалних бројева.

Реални бројеви 3

Дељивост у скупу реалних бројева. Решени задаци.

Реални бројеви 4

Дељивост у скупу реалних бројева. Решени задаци, сложенији примери.

Децимални запис

Децимални запис разломка. Запис у облику разломка, децималног броја са бесконачно много децимала.

Геометрија – аксиоме

Аксиоме припадања и паралелности.

Геометрија – подударност дужи и углова

Понављање градива. Напоредни углови, углови са паралелним крацима, суплементни углови, комплементни углови ...

Геометрија – израчунавање углова

Степен. Сабирање, одузимање углова. Израчунавање суплементног и комплементог угла.

Геометрија – троугао

Троугао. Особине. Значајне тачке троугла.

Геометрија – израчунавање углова троугла 1

Троугао. Израчунавње углова. Једноставни примери.

Геометрија – израчунавање углова троугла 2

Троугао. Израчунавње углова. Сложенији примери.

Геометрија – четвороуглови 1

Четвороугао. Подела четвороуглова. Особине четвороуглова. Једноставни примери.

Геометрија – четвороуглови 2

Четвороугао. Подела четвороуглова. Особине четвороуглова. Сложенији примери.

Геометрија – подударност троуглова 1

Подударност троуглова. Дефиниција подударности. Ставови о подударности. Једноставни примери.

Геометрија – подударност троуглова 2

Подударност троуглова. Ставови о подударности. Сложенији примери.

Геометрија – подударност троуглова 3

Подударност троуглова. Ставови о подударности. Сложенији примери.

Геометрија – круг 1

Круг. Дефиниција. Периферијски и централни угао. Тетивни и тангентни четвороугао. Једноставни примери.

Геометрија – круг 2

Круг. Дефиниција. Периферијски и централни угао. Тетивни и тангентни четвороугао. Једноставни примери.

Рационални алгебарски изрази 1

Квадрат и куб бинома. Разлика квадрата. Разлика и збир кубова. Дистрибутивни закон. Растављање алгебарских израза на чиниоце. Једноставни примери.

Рационални алгебарски изрази 2

Дистрибутивни закон. Растављање алгебарских израза на чиниоце. Једноставни примери.

Рационални алгебарски изрази 3

Дистрибутивни закон. Разлика квадрата. Растављање алгебарских израза на чиниоце. Једноставни примери.

Рационални алгебарски изрази 4

Дистрибутивни закон. Разлика и збир кубова. Растављање алгебарских израза на чиниоце. Једноставни примери.

Тригонометрија – правоугли троугао

Тригонометрија, тригонометријске функције оштрог угла правогуглог троугла. Једноставни примери.

Тригонометријске вредности карактеристичних углова

Тригонометрија, тригонометријске функције оштрог угла правогуглог троугла. Једноставни примери.

Основне релације између тригонометријских функција

Основне релације између тригонометријских функција. Објашњење и извођење релација.

Тригонометријске функције оштрог угла – примери 1

Тригонометријске функције оштрог угла правоуглог троугла. Једноставни примери.

Тригонометријске функције оштрог угла – примери 2

Тригонометријске функције оштрог угла правоуглог троугла. Сложенији примери.

Тригонометријске функције оштрог угла – примери 3

Тригонометријске функције оштрог угла правоуглог троугла. Сложенији примери.

Тригонометријски идентитети – примери

Једноставни примери примене основних тригонометријских идентитета.

Вектори

Вектори, дефиниција, особине. Сабирање вектора, множење вектора скаларом.

Вектори – примери 1

Вектори, решени задаци, једностави примери.

Функције – функционална једначина и пример 4

Објашњење функционалне једначине кроз пример.

Функције – пример 5

Функционална једначина и инверзна функција.

Апсолутна вредност – теорија и примери 1 и 2

Дефиниција и примери две једноставније једначине са апсолутном вредношћу.

Апсолутна вредност – пример 3

Пример једначине са две апсолутне вредности.

Пропорционалност – теорија и примери 1

Видео лекција школе Рајак посвећена пропорционалности.

Пропорционалност – пример 2

Видео лекција школе Рајак посвећена пропорционалности. Садржи сложенији пример.

Пропорционалност – пример 3

Видео лекција школе Рајак посвећена пропорционалности.

Call Now Button