Call Now Button
Шести разред основне школе

Бројевни изрази у скупу целих бројева – први део


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Израчунати вредност израза:

а) (– 2)· 3 + (– 4)· (– 6) =

б) – 8 + 4· (– 2) + 1 =

в) – (– 8 + 4) · 2 – 1 · 4=

г) 7 + 10 : (3 – 8) =

д) (– 9 – 16) : (– 9 + 4) =

2. Одредити вредности следећих израза:

а) (15 – x) : (2x – 3) за x = – 3

б) (2a – 9) : (3b + 2) за a = – 6 и b = – 3

в) x(x – 4) : (x – 2) за x = – 2

3. Количник бројева – 56 и 8 умањити за разлику бројева – 15 и – 20.

4. Упоредити вредности израза А и В ако је

А = – |–3|· (– 2) + (– 6) и В = – |– 6 – |– 3|· |– 2|| : ( – 4)


 

 

1. Израчунати вредност израза:

а) (– 2)· 3 + (– 4)· (– 6) =-6+24=18

б) – 8 + 4· (– 2) + 1 =-8-8+1=-15

в) – (– 8 + 4) · 2 – 1 · 4=– (– 4) · 2 –  4=8-4=4

г) 7 + 10 : (3 – 8) =7 + 10 : ( – 5) =7-2=5

д) (– 9 – 16) : (– 9 + 4) =-25 : (– 5) =5

 

2. Одредити вредности следећих израза:

а) (15 – x) : (2x – 3) за x = – 3

\[\begin{gathered}
\left( {15 - x} \right):\left( {2x - 3} \right) = \left( {15 - \left( { - 3} \right)} \right):\left( {2\left( { - 3} \right) - 3} \right) = \left( {15 + 3} \right):\left( { - 6 - 3} \right) = \hfill \\
= 18:\left( { - 9} \right) = - 2 \hfill \\
\end{gathered} \]

 

б) (2a – 9) : (3b + 2) за a = – 6 и b = – 3

\[\begin{gathered}
\left( {2a - 9} \right):\left( {3b + 2} \right) = \left( {2\left( { - 6} \right) - 9} \right):\left( {3\left( { - 3} \right) + 2} \right) = \left( { - 12 - 9} \right):\left( { - 9 + 2} \right) = \hfill \\
= \left( { - 21} \right):\left( { - 7} \right) = 3 \hfill \\
\end{gathered} \]

 

в) x(x – 4) : (x – 2) за x = – 2

\[x\left( {x - 4} \right):\left( {x - 2} \right) =  - 2\left( { - 2 - 4} \right):\left( { - 2 - 2} \right) =  - 2\left( { - 6} \right):\left( { - 4} \right) = 12:\left( { - 4} \right) =  - 3\]

 

3. $ - 56:8 - \left( { - 15 - \left( { - 20} \right)} \right) =  - 7 - \left( { - 15 + 20} \right) =  - 7 - 5 =  - 12$

 

4. А = – |–3|· (– 2) + (– 6) В = – |– 6 – |– 3|· |– 2|| : ( – 4)

\[\begin{gathered}
A = - \left| { - 3} \right| \cdot \left( { - 2} \right) + \left( { - 6} \right) = - 3 \cdot \left( { - 2} \right) + \left( { - 6} \right) = 6 - 6 = 12 \hfill \\
\hfill \\
B = - \left| { - 6 - \left| { - 3} \right| \cdot \left| { - 2} \right|} \right|:\left( { - 4} \right) = - \left| { - 6 - \left| { - 3} \right| \cdot \left| { - 2} \right|} \right|:\left( { - 4} \right) = \hfill \\
- \left| { - 6 - 3 \cdot 2} \right|:\left( { - 4} \right) = - \left| {12} \right|:\left( { - 4} \right) = - 12:\left( { - 4} \right) = 3 \hfill \\
\end{gathered} \]

$0 < 3$

$A < B$

Call Now Button