Пети разред основне школе

Скупови - појам, елементи и начин представљања

Појам скупа, елементи и начини приказивања скупова.
...

Скупови - подскуп, празан скуп, једнакост скупова

Појам подскупа, празног скупа и једнакости скупова.
...

Скупови - пресек, унија, разлика скупова

Појам скуповних опрерација.
...

Скупови - пресек, унија, разлика скупова - решени задаци

Скуповне опрерације - решени задаци. Једноставни примери.
...

Скупови - пресек, унија, разлика скупова - решени задаци 1

Скуповне опрерације - решени задаци. Сложенији примери.
...

Скупови N и N0

Скуп природних бројева и скуп природних бројева проширен нулом. Опрерације сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу природних бројева.
...

Примена особина сабирања и множења у скупу N

Примери примене комутативности и асоцијативности сабирања и множења. Примери примене дистрибутивности множења у односу на сабирање.
...

Бројевни изрази

Израчунавање вредности бројевних израза.Приоритети рачунских операција.
...

Изрази са променљивом

Израчунавање вредности израза са променљивом.Приоритети рачунских операција.
...

Скупови - понављање

Припрема за проверу знања из области скупова.
...

Тачка, права, раван

Објашњење појмова тачка, права и раван. Одређеност праве и равни.
...

Међусобни положај две праве у равни

Међусобни положај две праве у равни. Објашњење и примери.
...

Полуправа, дуж, полураван

Полуправа, дуж, полураван. Дефиниције и решени примери.
...

Изломљена линија, област, многоугао

Изломљена линија, област, многоугао. Дефиниције и решени задаци.
...

Кружна линија и круг

Дефиниције и једноставни примери.
...

Кружница и права

Дефиниције и решени задаци.
...

Међусобни положај две кружнице

Дефиниције и решени задаци.
...

Круг, кружница, права

Дефиниције и решени задаци.
...

Скупови тачака - понављање

Понављање градива, припрема за проверу знања. Решени задаци.
...

Угао - елементи и обележавање

Дефиниције и решени задаци.
...

Централни угао круга

Дефиниције, решени задаци.
...

Преношење и упоређивање углова

Дефиниције и решени задаци.
...

Врсте углова

Дефиниције и објашњења.
...

Сабирање углова

Решени задаци.
...

Одузимање углова

Решени задаци.
...

Мерење углова, мерне јединице.

Дефиниција, решени задаци.
...

Сабирање углова - рачунски

Дефиниције и решени задаци.
...

Одузимање углова - рачунски

Дефиниције и решени задаци.
...

Комплементни и суплементни углови

Дефиниција, решени задаци.
...

Суседни, упоредни и унакрсни углови

Дефиниције и решени задаци.
...

Углови на трансверзали

Дефиниције и решени задаци.
...

Углови са паралеленим крацима

Дефиниција, решени задаци.
...

Углови - понављање градива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.
...

Дељивост у скупу N0

Дефиниције, једноставни примери.
...

Дељивост бројевима 3 и 9

Особине, решени задаци.
...

Дељивост бројевима 25 и 4

Особине, решени задаци.
...

Прости и сложени бројеви

Дефиниције, решени задаци.
...

Највећи заједнички делилац

Дефиниција, решени задаци.
...

Најмањи заједнички садржалац

Дефиниција, решени задаци.
...

НЗД и НЗС - примена

Решени задаци.
...

Појам разломка

Дефиниције, особине, примери.
...

Врсте разломака.

Дефиниције, особине, примери.
...

Проширивање разломака

Дефиниција, решени задаци.
...