Пети разред основне школе

Скупови - појам, елементи и начин представљања

Појам скупа, елементи и начини приказивања скупова.
...

Скупови - подскуп, празан скуп, једнакост скупова

Појам подскупа, празног скупа и једнакости скупова.
...

Скупови - пресек, унија, разлика скупова

Појам скуповних опрерација.
...

Скупови - пресек, унија, разлика скупова - решени задаци

Скуповне опрерације - решени задаци. Једноставни примери.
...

Скупови - пресек, унија, разлика скупова - решени задаци 1

Скуповне опрерације - решени задаци. Сложенији примери.
...

Скупови N и N0

Скуп природних бројева и скуп природних бројева проширен нулом. Опрерације сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу природних бројева.
...

Примена особина сабирања и множења у скупу N

Примери примене комутативности и асоцијативности сабирања и множења. Примери примене дистрибутивности множења у односу на сабирање.
...

Бројевни изрази

Израчунавање вредности бројевних израза.Приоритети рачунских операција.
...

Изрази са променљивом

Израчунавање вредности израза са променљивом.Приоритети рачунских операција.
...

Скупови - понављање

Припрема за проверу знања из области скупова.
...

Тачка, права, раван

Објашњење појмова тачка, права и раван. Одређеност праве и равни.
...

Међусобни положај две праве у равни

Међусобни положај две праве у равни. Објашњење и примери.
...

Полуправа, дуж, полураван

Полуправа, дуж, полураван. Дефиниције и решени примери.
...

Изломљена линија, област, многоугао

Изломљена линија, област, многоугао. Дефиниције и решени задаци.
...

Кружна линија и круг

Дефиниције и једноставни примери.
...

Кружница и права

Дефиниције и решени задаци.
...

Међусобни положај две кружнице

Дефиниције и решени задаци.
...

Круг, кружница, права

Дефиниције и решени задаци.
...

Скупови тачака - понављање

Понављање градива, припрема за проверу знања. Решени задаци.
...

Угао - елементи и обележавање

Дефиниције и решени задаци.
...

Централни угао круга

Дефиниције, решени задаци.
...

Преношење и упоређивање углова

Дефиниције и решени задаци.
...

Врсте углова

Дефиниције и објашњења.
...

Сабирање углова

Решени задаци.
...

Одузимање углова

Решени задаци.
...

Мерење углова, мерне јединице.

Дефиниција, решени задаци.
...

Сабирање углова - рачунски

Дефиниције и решени задаци.
...

Одузимање углова - рачунски

Дефиниције и решени задаци.
...

Комплементни и суплементни углови

Дефиниција, решени задаци.
...

Суседни, упоредни и унакрсни углови

Дефиниције и решени задаци.
...

Углови на трансверзали

Дефиниције и решени задаци.
...

Углови са паралеленим крацима

Дефиниција, решени задаци.
...

Углови - понављање градива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.
...

Дељивост у скупу N0

Дефиниције, једноставни примери.
...

Дељивост бројевима 3 и 9

Особине, решени задаци.
...

Дељивост бројевима 25 и 4

Особине, решени задаци.
...

Прости и сложени бројеви

Дефиниције, решени задаци.
...

Највећи заједнички делилац

Дефиниција, решени задаци.
...

Најмањи заједнички садржалац

Дефиниција, решени задаци.
...

НЗД и НЗС - примена

Решени задаци.
...

Појам разломка

Дефиниције, особине, примери.
...

Врсте разломака.

Дефиниције, особине, примери.
...

Проширивање разломака

Дефиниција, решени задаци.
...

Скраћивање разломака

Дефиниција, решени задаци.
...

Упоређивање разломака

Дефиниција, решени задаци.
...

Децимални запис разломка

Дефиниције, особине, примери.
...

Разломци - понављање градива 1

Решени задаци. Припрема за проверу знања.
...

Сабирање разломака

Дефиниција, особине, решени задаци.
...

Одузимање разломака

Дефиниција, особине, решени задаци.
...
Припреме за такмичење су у току. Придружите се.
Пријава за такмичење до 15.02.2023. Први круг такмичења 25.02.2023. Пријавите се за такмичење, неки од вас ће освојити лепе награде, а сви ћете освојити знање и стећи искуство.