Call Now Button

Пети разред основне школе

Скупови – појам, елементи и начин представљања

Појам скупа, елементи и начини приказивања скупова.

Скупови – подскуп, празан скуп, једнакост скупова

Појам подскупа, празног скупа и једнакости скупова.

Скупови – пресек, унија, разлика скупова – решени задаци

Скуповне опрерације - решени задаци. Једноставни примери.

Скупови – пресек, унија, разлика скупова – решени задаци 1

Скуповне опрерације - решени задаци. Сложенији примери.

Скупови N и N0

Скуп природних бројева и скуп природних бројева проширен нулом. Опрерације сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу природних бројева.

Примена особина сабирања и множења у скупу N

Примери примене комутативности и асоцијативности сабирања и множења. Примери примене дистрибутивности множења у односу на сабирање.

Бројевни изрази

Израчунавање вредности бројевних израза.Приоритети рачунских операција.

Изрази са променљивом

Израчунавање вредности израза са променљивом.Приоритети рачунских операција.

Скупови – понављање

Припрема за проверу знања из области скупова.

Тачка, права, раван

Објашњење појмова тачка, права и раван. Одређеност праве и равни.

Међусобни положај две праве у равни

Међусобни положај две праве у равни. Објашњење и примери.

Полуправа, дуж, полураван

Полуправа, дуж, полураван. Дефиниције и решени примери.

Изломљена линија, област, многоугао

Изломљена линија, област, многоугао. Дефиниције и решени задаци.

Кружна линија и круг

Дефиниције и једноставни примери.

Кружница и права

Дефиниције и решени задаци.

Скупови тачака – понављање

Понављање градива, припрема за проверу знања. Решени задаци.

Врсте углова

Дефиниције и објашњења.

Углови – понављање градива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.

Дељивост у скупу N0

Дефиниције, једноставни примери.

Појам разломка

Дефиниције, особине, примери.

Врсте разломака.

Дефиниције, особине, примери.

Разломци – понављање градива 1

Решени задаци. Припрема за проверу знања.

Сабирање разломака

Дефиниција, особине, решени задаци.

Одузимање разломака

Дефиниција, особине, решени задаци.

Call Now Button