Call Now Button

Други разред средње школе

Степеновање – теорија

Видео лекција посвећена степеновању. Основне дефиниције објашњене на једноставним примерима.

Степеновање – решени задаци 1

Примена правила за степеновање на једноставнијим примерима.

Степеновање – решени задаци 2

Примена правила за степеновање на сложенијим примерима.

Степеновање – решени задаци 3

Примена правила за степеновање на сложенијим примерима.

Кореновање – теорија

Правила за кореновање објашњена на једноставним примерима.

Кореновање – теорија 1

Правила за кореновање објашњена на једноставним примерима.

Кореновање – решени задаци 1

Примена правила за кореновање на једноставним примерима.

Кореновање – решени задаци 2

Примена правила за кореновање на сложенијим примерима.

Комплексни бројеви 1

Комплексни број. Имагинарна јединица.Једноставни примери.

Комплексни бројеви 2

Комплексни број. Скуп комплексних бројева, реални и имагинарни део, модуо комплексног броја.Једноставни примери.

Комплексни бројеви 3

Комплексни број. Сабирање и одузимање комплексних бројева. Једноставни примери.

Комплексни бројеви 4

Комплексни број. Множење комплексних бројева. Једнакост комплексних бројева. Једноставни примери.

Комплексни бројеви 5

Комплексни број. Дељење и множење комплексних бројева. Урађени примери.

Комплексни бројеви 6

Комплексни број. Степеновање комплексних бројева. Једноставни примери.

Квадратна једначина – решења

Извођење формуле за решења квадратне једначине. Једноставни примери.

Квадратне једначине – решења 2

Непотпуне квадратне једначине. Једноставни примери.

Квадратне једначине – решења 3

Потпуне квадратне једначине. Сложенији примери.

Квадратна једначина – решења 4

Квадратне једначине са апсолутном вредношћу.

Квадратна једначина – природа решења

Дискриминанта. Природа решења квадратне једначине.

Квадратна једначина – растављање на чиниоце

Растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце. Извођење и једноставни примери.

Квадратна једначина – знак решења

Одређивање знака решења квадратне једначине. Извођење и једноставни примери.

Квадратне једначине – знак решења 2

Одређивање знака решења квадратне једначине. Сложенији примери.

Квадратна једначина – биквадратна једначина

Решавање биквадратне једначине. Сложенији примери.

Симетрична и кососиметрична једначина

Поступак за решавање симетричних и кососиметричних једначина. Сложенији примери.

Квадратна једначина – триномна једначина

Решавање триномне једначине. Сложенији примери.

Квадратна функција 1

Квадратна функција. Линеарна функција - понављање. График квадратне функције. Једноставни примери.

Квадратна функција 2

Квадратна функција. График квадратне функције. Канонски облик квадратне једначине. Једноставни примери.

Квадратна функција 3

Квадратна функција. Испитивање квадратне функције. Домен, нуле,теме, оса симетрије, кодомен, знак, монотоност. Једноставни примери

Квадратна функција 4

Квадратна функција. Испитивање квадратне функције. Домен, нуле,теме, оса симетрије, кодомен, знак, монотоност. Сложенији примери.

Квадратна неједначина 1

Квадратна неједначина. Дискриминанта. Једноставни примери.

Квадратна неједначина 2

Квадратна неједначина. Сложенији примери.

Квадратна неједначина 3

Квадратна неједначина. Сложенији примери.

Квадратна неједначина 4

Квадратна неједначина са апсолутном вредношћу. Сложенији примери.

Квадратна неједначина 5

Квадратна неједначина. Дискриминанта и решења квадратне једначине. Сложенији примери.

Експоненцијална функција

Дефиниција. График експоненцијалне функције. Особине експоненцијалне функције.

Експоненцијалне једначине 1

Решавање експоненцијалне једначине. Једноставни примери.

Експоненцијалне једначине 2

Решавање експоненцијалне једначине. Сложенији примери.

Експоненцијалне једначине 3

Решавање експоненцијалне једначине. Сложенији примери.

Експоненцијалне једначине 4

Решавање експоненцијалне једначине. Сложенији примери.

Експоненцијалне једначине 5

Решавање експоненцијалне једначине. Сложенији примери.

Експоненцијалне неједначине 1

Решавање експоненцијалне неједначине. Једноставни примери.

Експоненцијалне неједначине 2

Решавање експоненцијалне неједначине. Сложенији примери.

Експоненцијалне неједначине 3

Решавање експоненцијалне неједначине. Сложенији примери.

Експоненцијалне неједначине 4

Решавање експоненцијалне неједначине. Сложенији примери.

Експоненцијалне неједначине 5

Решавање експоненцијалне неједначине. Сложенији примери.

Логаритми 1

Логаритми. Дефиниција, особине. Једноставни примери.

Логаритми 2

Логаритми. Дефиниција, особине. Једноставни примери.

Логаритми 3

Логаритми. Дефиниција, особине. Сложенији примери.

Логаритамска функција

Логаритми. Логаритамска функција.

Логаритамске једначине 1

Логаритми. Логаритамске једначине. Једноставни примери.

Логаритамске једначине 2

Логаритми. Логаритамске једначине. Једноставни примери.

Логаритамске једначине 3

Логаритми. Логаритамске једначине. Сложени примери.

Логаритамске једначине 4

Логаритми. Логаритамске једначине. Сложени примери.

Логаритамске једначине 5

Логаритми. Логаритамске једначине. Сложени примери.

Логаритамске неједначине 1

Логаритми. Логаритамске неједначине. Једноставни примери.

Логаритамске неједначине 2

Логаритми. Логаритамске неједначине. Сложенији примери.

Логаритамске неједначине 3

Логаритми. Логаритамске неједначине. Сложенији примери.

Логаритамске неједначине 4

Логаритми. Логаритамске неједначине. Сложенији примери.

Тригонометрија – мерење углова

Мерење углова. Степени, радијани, претварање. Позитиван и негативан смер угла.

Тригонометријске функције оштрог угла – понављање

Тригонометријске функције оштрог угла правоуглог троугла. Понављање градива првог разреда средње школе.

Тригонометријски круг

Тригонометријски круг. Очитавање вредности тригонометријских функција са тригонометријског круга.

Свођење на први квадрант 1

Свођење вредности тригонометријских функција на први квадрант. Једноставни примери.

Свођење на први квадрант 2

Свођење вредности тригонометријских функција на први квадрант. Једноставни примери.

Основни тригонометријски идентитети

Основни тригонометријски идентитети. Примена на једноставнијим примерима.

Адиционе формуле 1

Адиционе формуле. Примена на једноставне примере.

Адиционе формуле 2

Адиционе формуле. Примена на сложеније примере.

Тригонометријске функције двоструког угла 1

Тригонометријске функције двоструког угла. Примена на једноставне примере.

Тригонометријске функције двоструког угла 2

Тригонометријске функције двоструког угла. Примена на сложеније примере.

Тригонометријске функције полуугла 1

Тригонометријске функције полуугла. Примена на једноставне примере.

Тригонометријске функције полуугла 2

Тригонометријске функције полуугла. Примена на сложеније примере.

Графици тригонометријских функција 1

Графици тригонометријских функција. Синус и косинус. Једноставни примери.

Графици тригонометријских функција 2

Графици тригонометријских функција. Тангенс и котангенс. Једноставни примери.

Графици тригонометријских функција 3

Графици тригонометријских функција. Синус и косинус. Примена на сложеније примере.

Тригонометријске једначине 1

Тригонометријске једначине. Једноставни примери.

Тригонометријске једначине 2

Тригонометријске једначине. Једноставни примери.

Тригонометријске једначине 3

Тригонометријске једначине. Сложенији примери.

Тригонометријске неједначине 1

Тригонометријске неједначине. Једноставни примери.

Синусна теорема 1

Синусна теорема, дефиниција, једноставни примери.

Синусна теорема 2

Синусна теорема. Примена на сложенијим примерима.

Косинусна теорема 1

Косинусна теорема, дефиниција, једноставни примери.

Косинусна теорема 2

Косинусна теорема. Примена на сложенијим примерима.

Call Now Button