Трећи разред средње школе

Аналитчка геометрија, вектори - примери 4

Одређивање линеарне зависности вектора уз помоћ детерминанати. Решени задаци.